Historisk arkiv

Beredskapslaboratorium for rådgivning og analyse av farlige stoffer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å sikre nød- og beredskapsetatene rask rådgivning og analyse av farlige stoffer, er det i dag signert en avtale om etablering av et beredskapslaboratorium ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen obsererverer brannvesenet og FFI på øvelse med farlige stoffer på Sagene brannstasjon i Oslo
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen obsererverer FFI og brannvesenet på øvelse med farlige stoffer på Sagene brannstasjon i Oslo. Foto: Oslo brann- og redningsetat – se flere bilder fra øvelsen på Flickr 

Avtalen innebærer at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal etablere og drifte et døgnkontinuerlig beredskapssystem med beredskapstelefon ved potensielle hendelser som involverer farlige stoffer (kjemiske, biologiske og radiologiske stoffer og/eller eksplosiver).

– Dette er en viktig avtale som innebærer at nød- og beredskapsetatene får rask tilgang til rådgivning og analyse av farlige stoffer, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

– Det er viktig at FFI sin kompetanse og kapasitet også kan benyttes av sivile aktører, i tråd med totalforsvarskonseptet.

FFI har flere ganger bidratt til oppklaring av uønskede hendelser eller analyse av mistenkelige prøver for brann- og redningsvesenet og politiet, men FFIs bidrag til sivil sektor har ikke vært formalisert gjennom avtaler.

Parter i avtalen er Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet og FFI.

Avtalen er en oppfølging av et tiltak som ble varslet i Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap (2016-2020).