Historisk arkiv

Elektronisk kommunikasjon skal effektivisere domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen bestemte i dag at endringer i domstolloven knyttet til elektronisk kommunikasjon skal tre i kraft fra 1. september. Endringene vil effektivisere domstolene.

- Lovendringene knyttet til elektronisk kommunikasjon er et viktig ledd i arbeidet med å digitalisere og effektivisere domstolene. Jeg er svært fornøyd med at vi får disse endringene raskt på plass, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Stortinget vedtok i juni 2018 endringer i domstolloven, tvisteloven, straffeprosessloven og rettsgebyrloven. Ved lovendringen ble det innført en ny hjemmel for elektronisk kommunikasjon med domstolene, samt en forskriftshjemmel for obligatorisk bruk av bestemte kommunikasjonsformer. Videre ble det innført regler i domstolloven og straffeprosessloven om å likestille elektronisk signatur med underskrift på papir.

Det ble også åpnet for å likestille elektronisk forkynning med postforkynning, og å tillate at forkynning ved oppslag kan gjøres på nettsted. Videre ble det ved lovendringen gitt adgang til oppfriskning av fraværsdommer avsagt i forliksrådet. Det innebærer at saken kan behandles på nytt i forliksrådet, og at det ikke lenger vil være nødvendig å ta ut stevning for tingretten for å få avgjørelsen overprøvd.

For å minske risikoen for uriktige avsagte fraværsdommer, ble det innført en plikt for forliksrådet til å kontrollere at klagemotpartens adresse er riktig. Lovendringene innebar videre at det må betales et halvt rettsgebyr ved begjæring om slik oppfriskning. Endelig ble det innført en ny bestemmelse i domstolloven om sikkerhetskontroll.

Regjeringen har i dag også vedtatt endringer i forskriften om elektronisk kommunikasjon med domstolene. De innebærer at bruk av domstolenes nettportal, Aktørportalen, blir obligatorisk for advokater og advokatfullmektiger i skjønns- og tvistesaker, samt ved innsendelse av salærkrav i både straffesaker og tvistesaker.

- At bruk av Aktørportalen gjøres obligatorisk innebærer en forenkling av arbeidsoppgaver og raskere saksbehandling i domstolene, bedre kvalitet og sikkerhet knyttet til kommunikasjonen, og ikke minst et bedre tjenestetilbud for domstolens brukere, sier Wara.

Endringene i loven trer i kraft 1. september 2018, med unntak av lovendringen knyttet til adgangen til oppfriskning, som trer i kraft 1. januar 2019. Forskrift om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene settes i kraft fra 15. september 2018.