Forsiden

Historisk arkiv

Foreslår utvidede foreldelsesfrister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å utvide foreldelsesfristen ved overgrep mot barn. Dette er ett av forslagene til endringer i straffeloven og andre lover som i dag sendes på høring.

I høringsnotatet foreslås å utvide foreldelsesfristene for overgrep mot barn og visse andre lovbrudd, ettersom kortere foreldelsesfrister i den nye straffeloven kan ha hatt uheldige konsekvenser. Ved slike lovbrudd kan det ofte være om tale om handlinger som fornærmede ikke ser seg i stand til å fortelle om før det har gått noe tid. De gjeldende foreldelsesfristene vil derfor kunne gjøre det vanskelig å avdekke slike handlinger før straffansvaret er foreldet.

– Den nye straffeloven er et resultat av et stort arbeid som har pågått over mange år, og overgangen til en ny lov har i hovedsak vært vellykket. Straffeloven er en av de viktigste lovene i en rettsstat, og den påvirker livet til mange mennesker, sier justis-, innvandrings- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– Det er derfor en prioritert oppgave for departementet å fortløpende sørge for at loven holder høy kvalitet, slik at balansen mellom rettssikkerhet og trygghet ivaretas på best mulig måte, sier Wara videre.

Høringen er en oppfølgning av den nye straffeloven, som trådte i kraft 1. oktober 2015. Ikraftsettelsen av den nye straffeloven medførte behov for en rekke lovendringer i straffeloven og andre lover. Det var likevel ikke anledning til å følge opp alt i forbindelse med ikraftsettelsen. De siste par årene har man dessuten høstet en del erfaringer med loven, noe som også kan gi grunnlag for å vurdere enkelte lovendringer.

Videre foreslår høringsnotatet blant annet endringer som tar sikte på å bedre mulighetene til å straffe korrupsjon med forgreninger til utlandet.

Høring - Forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven)