Historisk arkiv

Regjeringen foreslår tiltak for å bedre forholdene for varetektsinnsatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil bedre forholdene under opphold i politiarrester og redusere oppholdstiden i arrestene.

Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor i dag ut på høring forslag til endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest.

– Det er viktig at opphold i politiarrester begrenses til et minimum ved pågripelse og varetektsfengsling da arrestene ikke er utstyrt for mer enn kortvarige opphold, uttaler justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

– Samtidig er det viktig med tiltak som er egnet til å motvirke skadevirkninger av isolasjon i den tid arrestantene faktisk må oppholde seg i arresten, sier Wara.

I høringsnotatet foreslås innstramming av fristen for å fremstille pågrepne personer til varetektsfengsling i tråd med forslag fremmet av Straffeprosessutvalget i NOU 2016: 24. Det antas at en frist tilnærmet den to-døgnfristen som gjelder for overføring av innsatte i politiarrester til fengsel vil forenkle samarbeidet mellom politiet og kriminalomsorgen og føre til færre brudd.

I forskrift om opphold i politiarrest foreslås blant annet en tydeligere hjemmel for å utelukke arrestanter fra fellesskap i situasjoner hvor det ikke er hjemlet i kjennelsen, regler for samkvem med andre arrestanter, mulighet for å motta besøk av andre enn forsvarer og mulighet for å ha private eiendeler på cellen.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2018

Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest - høring