Historisk arkiv

Skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I spesielle krisesituasjoner kan det være behov for myndighetene å kunne agere raskere og mer fleksibelt enn dagens lover og regler åpner for. Derfor oppnevnes et offentlig utvalg som skal se på om regjeringen bør ha mulighet til å supplere eller gjøre unntak fra lovgivning, og til midlertidig å suspendere eller modifisere ellers lovpålagte rettigheter i ekstraordinære situasjoner.

Beredskapsloven åpner for at regjeringen ved krig, krigsfare eller når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan gi bestemmelser av lovgivningsmessig karakter. Men den høye tilstrømningen av asylsøkere høsten 2015 viste at det også i fredstid kan oppstå ekstraordinære situasjoner hvor det er behov for å handle raskt, og hvor dagens lovgivning ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet. Andre aktuelle situasjoner kan være naturkatastrofer, ulykker, pandemier og sammenbrudd i infrastruktur.

– Det er behov for å vurdere nærmere om vi har de virkemidlene vi trenger for å håndtere slike situasjoner raskt nok og på en god måte, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Utvalget skal derfor vurdere om det bør innføres en lovbestemmelse som gir regjeringen hjemmel for midlertidig å supplere, og om nødvendig gjøre unntak fra, gjeldende lovgivning i ekstraordinære situasjoner som ikke omfattes av dagens beredskapslov. Det skal også utrede om det kan være behov for en hjemmel for midlertidig å suspendere eller modifisere enkeltpersoners rettigheter, i situasjoner hvor ressursmangel og lignende gjør det umulig eller svært vanskelig å oppfylle rettighetene, eller hvor det er behov for å kunne omprioritere ressurser spesielt raskt.

– Vi så for eksempel under flyktningsituasjonen høsten 2015 at det var urealistisk å forvente at kommunene alltid ville være i stand til å oppfylle barns rett til grunnskoleopplæring allerede fra dagen etter de kom til Norge. Det førte til at opplæringsloven ble endret, slik at retten til opplæring skal oppfylles snarest mulig og senest innen én måned. Utvalget skal vurdere om det kan tenkes liknende situasjoner hvor det kan være behov for en hjemmel for å suspendere eller modifisere lovfestede rettigheter, sier Listhaug.

Utvalget skal ledes av professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Institutt for offentlig rett, UiO. De øvrige medlemmene er advokat Sven Ole Fagernæs, seniorrådgiver Gunnbjørg Kindem i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, plandirektør Per Elvestad hos Fylkesmannen i Troms og rådmann i Sør-Varanger kommune Nina Bordi Øvergaard.

Fristen for å avgi utvalgets innstilling er 15. mars 2019.

Mandat til utvalg som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen