Historisk arkiv

Åpner for elektroniske fraktbrev ved frakt av gods på vei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag foreslår regjeringen innføring av elektroniske fraktbrev ved frakt av gods på vei. Forslaget vil være en forenkling for transportbransjen. Det vil dessuten åpne for både rimeligere løsninger og bidra til økt kontroll med gods under transport.

– Dette er noe næringen har ønsket. Innføring av elektroniske veifraktbrev vil kunne bety en vesentlig kostnadsreduksjon for transportnæringen. Det vil i tillegg bidra til økt kontroll og overvåking av gods under transport. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Forslaget innebærer at regjeringen ber om samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll (eCMR) til den såkalte CMR-konvensjonen, som regulerer godsbefordring på vei. Konvensjonen og tilleggsprotokollen regulerer grensekryssende frakt av gods, men regjeringen foreslår regler om elektroniske fraktbrev også ved innenriks godsbefordring.

– Regjeringen er opptatt av å fjerne useriøse aktører fra transportmarkedet. Det er viktig, blant annet av hensyn til trafikksikkerheten, at vi legger til rette for de seriøse aktørene. Dette er en forenkling og effektivisering som vil komme alle de seriøse aktørene i bransjen til gode. Det er jeg godt fornøyd med, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP).

Elektroniske fraktbrev kan bidra til økt kontroll og overvåking av gods under transport, økt sporbarhet av endringer i fraktbrevet, mer nøyaktige opplysninger og et sikrere grunnlag for å identifisere partene gjennom regler om elektronisk signatur. Dette kan igjen gi et bedre kontrollgrunnlag med næringen og føre til en mer rettferdig konkurransesituasjon.

Innføring av elektroniske fraktbrev kan også motvirke de uheldige og ressurskrevende sidene ved dagens system. Nytten av en norsk ratifikasjon og gjennomføring vil kunne bli vesentlig for dem som ønsker å benytte elektroniske fraktbrev ved internasjonal befordring.

Justis- og beredskapsdepartementet vil i løpet av våren 2020, i samarbeid med Samferdselsdepartementet, vurdere om elektroniske fraktbrev bør gjøres obligatorisk for enkelte grupper.

Prop. 11 LS (2019–2020) Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)