Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil endre personopplysningsloven for å gi enkeltpersoner bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på nett. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer på høring.

– Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for innsamling og publisering av informasjon om enkeltmennesker. Det skaper utfordringer for den enkeltes personvern, og det er viktig at lovverket tar høyde for disse utfordringene, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Personopplysningsloven inneholder i dag en unntaksregel som fører til at de fleste pliktene og rettighetene i loven ikke gjelder hvis man behandler personopplysninger utelukkende for å dele opplysninger, synspunkter eller ideer med offentligheten. Denne unntaksregelen er viktig for at personopplysningsloven ikke skal hindre ytringsfriheten.

– Personopplysningsloven må ikke hindre ytringsfriheten. Samtidig er det viktig å balansere retten til ytringsfrihet med retten til privatliv og personvern, en rett som er vernet i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier justisministeren.

Slik loven er utformet i dag, er det vanskelig for den enkelte å protestere hvis bruken av personopplysninger i et konkret tilfelle går lenger enn det ytringsfriheten gir rett til.

– Vi foreslår derfor at den som behandler personopplysninger, skal være unntatt fra de fleste reglene i personopplysningsloven i den utstrekning retten til ytringsfrihet gjør dette nødvendig, men ikke utover dette. Det må sikres at loven ikke gjør unntak fra reglene i større utstrekning enn det ytringsfriheten krever, sier Kallmyr.

Endringen vil ikke ha betydning for redaktørstyrte medier som arbeider etter det presseetiske regelverket og selvdømmesystemet.

Forslaget vil også åpne for å legge større vekt på ytringsfriheten i tilfeller som ikke er unntatt fra personopplysningsloven i dag. Blant annet foreslås det å åpne for unntak fra loven av hensyn til ytringsfriheten selv om personopplysninger ikke utelukkende brukes med sikte på ytringer. Videre vil forslaget åpne for bredere og mer nyanserte vurderinger av den akademiske ytrings- og informasjonsfriheten.