Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen vil sikre borgernes rettigheter ved brexit uten avtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag bedt Stortinget om samtykke til å inngå en avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia om videreføring av borgernes rettigheter hvis Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale.

– Fra regjeringens side håper vi at Storbritannia vil få en ordnet uttreden fra EU. Vi må imidlertid være forberedt på at Storbritannia velger å tre ut av EU uten en utmeldingsavtale, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Regjeringen fremmer derfor et forslag til Stortinget som vil gi regjeringen mulighet til å treffe raske tiltak for å avdempe uheldige konsekvenser for Norge av et slikt utfall.

– Det er svært viktig å sikre at norske borgere som er i Storbritannia og britiske borgere som er i Norge, får rett til fortsatt opphold og til å få videreført rettighetene de i dag har etter EØS-avtalen. Jeg er derfor glad for at vi har kommet til enighet med Storbritannia om en avtale sikrer dette, sier justis- og innvandringsministeren.

Avtalen vil sikre at norske borgere som er i Storbritannia på tidspunktet for Storbritannias uttreden av EU kan fortsette å bo der og i all hovedsak opprettholde samme rettigheter som i dag. Samtidig vil britiske borgere som er i Norge på tidspunktet for Storbritannias uttreden, opprettholde samme rettigheter her. Det samme gjelder deres familiemedlemmer. Avtalen sikrer også at personer som har opptjent trygderettigheter før Storbritannias uttreden, fortsatt vil være omfattet av EØS-rettens bestemmelser om trygdekoordinering på nærmere fastsatte vilkår.

Regjeringen foreslår også at det fastsettes en forskriftshjemmel som vil gi regjeringen fullmakt til å fastsette tiltak dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten en utmeldingsavtale.