Historisk arkiv

Engangsløsning for utlendinger med 16 år eller lenger oppholdstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen er blitt enig om et forslag til engangsløsning for såkalte ureturnerbare. Justis- og beredskapsdepartementet sender forslaget på høring.

Regjeringen er blitt enig om et forslag som innebærer at ureturnerbare asylsøkere, som har samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år kan få opphold i Norge. Oppholdstiden må være minst 16 år. Det legges opp til en søknadsordning.

Forslaget vil kun gjelde dem som oppholdt seg i Norge 1. januar 2019 og frem til saken blir avgjort. Vedkommende kan heller ikke være straffedømt hvis man skal omfattes av forslaget.

Forslaget innebærer at utlendinger som får begrenset tillatelse på grunn av ID-tvil skal bosettes, men tillatelsen skal ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring.

Forslaget er en engangsløsning for dem som tilfredsstiller disse kravene. Vilkårene må være oppfylt innen 1. oktober 2021.

Forslaget er en oppfølging av Granavolden-erklæringen.

Justis- og beredskapsdepartementet vil sende forslaget på høring så raskt det lar seg gjøre.