Historisk arkiv

Foreslår endring i reglene for terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår endringer i straffeloven som innebærer et eget straffebud for reiser med terrorformål. Samtidig foreslås det å utvide hva som kan regnes som og straffes som terrorfinansiering. Med disse endringene vil Norge oppfylle våre folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger på terrorområdet.

– Kampen mot terror er internasjonal. Derfor er det er viktig at vi støtter opp om det internasjonale samarbeidet mot terror og følger opp kriminaliseringsforpliktelsene som ligger i de internasjonale avtalene. Forslaget vil blant annet sikre at vi får et spesialisert straffebud om reiser med terrorformål, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Regjeringen foreslår også en lovendring som gjør det klart at finansiering av reiser med formål om å gi eller motta opplæring i terror, kan straffes som terrorfinansiering. Endringen sikrer at vi oppfyller forpliktelser etter FNs sikkerhetsråds resolusjon 2178 og Rigaprotokollen til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme.

Forslaget er fremmet i Prop. 100 L (2018-2019) Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.).

Terror mot luftfarten

Departementet foreslår endringer i straffeloven vedrørende terrorhandlinger mot luftfarten.

– Kampen mot terror krever at vi hele tiden fornyer og oppdaterer lovverket. Derfor foreslår vi å endre straffeloven slik at en gjerningsperson ikke må være ombord i et fly for å kunne dømmes for flykapring og terror, sier statsråden.

Straffeloven vil også få spesialiserte bestemmelser om farefull bruk av luftfartøy, samt bruk av visse våpen og utslipp av farlige materialer fra fly. Det tydeliggjøres at kapring omfatter det å få kontroll over et fly ved hjelp av teknologiske hjelpemidler.

– Vi foreslår også en viss utvidelse av reglen om kapring. Blant annet vil endringen ramme handlinger foretatt i et lengre tidsrom enn før, fra klargjøringen av flyet starter til omtrent ett døgn etter at det har landet, sier justis- og innvandringsministeren.

Lovendringene vil legge til rette for at Norge kan tiltre Beijingkonvensjonen (2010) om bekjempelse av ulovlige handlinger knyttet til sikkerheten i sivil luftfart og Beijingprotokollen (2010) om bekjempelse av ulovlig bemektigelse av luftfartøyer.