Historisk arkiv

Forslag til fullmaktslovgivning på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Det er behov for en egen krisefullmaktslov med hjemler for å sette andre lover til side en krisesituasjon. Beredskapshjemmelutvalget har foreslått dette, og nå sender vi forslaget på høring, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Også i fredstid kan det oppstå ekstraordinære situasjoner hvor det er behov for å handle raskt. Det kan være naturkatastrofer, store ulykker, pandemier og sammenbrudd i infrastruktur.

– Krisesituasjoner er nesten uten unntak sektorovergripende. Som samfunnssikkerhetsminister mener jeg at det er behov for lovendringer for å sikre at vi kan reagere tilstrekkelig raskt i en ekstraordinær krisesituasjon, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Utvalget foreslår at det innføres en egen krisefullmaktslov med en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel.

NOU 2019: 13

Når krisen inntreffer

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, leder av Beredskapshjemmelutvalget, overleverte utredningen «Når krisen inntreffer» til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde 14. juni 2019. 

Utvalget har vurdert fordeler og ulemper ved å innføre en slik fullmaktshjemmel. Utvalget konkluderer med at fordelene ved en krisefullmaktslov oppveier ulempene, forutsatt at bruken av fullmakten underlegges en rekke materielle og prosessuelle vilkår. Formålet med krisefullmaktsloven er å tydeliggjøre når og på hvilke vilkår regjeringen kan fravike lovgivningen i ekstraordinære krisesituasjoner. Utvalgets forslag innebærer dermed en konkretisering av den ulovfestede nødretten.

Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt for å vurdere om det også utenfor de tilfeller som reguleres av beredskapsloven, bør innføres en sektorovergripende fullmaktsbestemmelse som gir regjeringen hjemmel for midlertidig å supplere, og om nødvendig gjøre unntak fra, gjeldende lovgivning. Utvalget ble også bedt om å vurdere om det ved siden av dette bør utformes en hjemmel for midlertidig å suspendere enkeltpersoners lovfestede rettigheter, eventuelt modifisere hvordan rettighetene må oppfylles.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 20. desember.