Historisk arkiv

Raskere bortvisningsvedtak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forenkle regelverket for bortvisning av asylsøkere som har fått avslag.

– Vi får raskere bortvisningsvedtak når vi forenkler regelverket og dermed effektiviserer saksbehandlingen. Det er helt unødvendig at utlendingsmyndighetene først må gjøre vurderinger som ikke har betydning for vedtaket. Det endrer vi nå, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Etter dagens regelverk må det gjøres en rekke vurderinger av om spesielle vilkår er oppfylt for å kunne fatte et slikt tilleggsvedtak om bortvisning.  Vurderingene gjør at vedtaksfattingen tar lengre tid enn hva som er nødvendig for selve asylsaken. For eksempel i en Dublin-sak, antar UDI at tiden de bruker på vurderinger knyttet til tilleggsvedtak og registreringer, utgjør en fjerdedel av den totale tidsbruken til vedtaksfattingen.

Les forslaget: Prop. 68 L (2018–2019) Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

– Ved å forenkle regelverket kan saksbehandlerne bruke mindre tid per sak, tid som kan brukes til å behandle flere tilsvarende saker i det samme tidsrommet. Dette fører til bedre ressursutnyttelse i forvaltningen, sier statsråden.

Forslaget fra departementet innebærer at det inntas én felles bortvisningshjemmel i et nytt ledd i utlendingsloven § 17 for alle saker hvor en utlending har fått avslag på søknad om beskyttelse etter § 28, og heller ikke har fått oppholdstillatelse etter § 38.

I dag må utlendingsmyndighetene gjøre en del ekstravurderinger som ikke har betydning for asylsaken for å kunne fatte et vedtak om bortvisning. Det fører til at saksbehandlingen tar lenger tid og er helt unødvendig.