Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen starter arbeidet med ny nasjonal handlingsplan om vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Vold i nære relasjoner er fortsatt en stor utfordring i norsk sammenheng. Denne volden har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Regjeringen fører en helhetlig og offensiv politikk og prioriterer arbeidet mot vold og overgrep. For å styrke innsatsen ytterligere har vi nå besluttet å utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Politikken på dette området må være helhetlig og samordnet. Handlingsplanen skal ivareta Norges forpliktelser i Europarådets konvensjon om å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen).

Nyere forskning og overgrepssakene i Tysfjord har synliggjort vold og overgrep også i samiske miljøer. Den nye handlingsplanen vil ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

Vold i nære relasjoner berører flere departementers ansvarsområder, og krever koordinert tverrsektoriell innsats. I tillegg til berørte departementer vil også andre relevante aktører bli trukket inn i arbeidet med ny handlingsplan.

For å utvikle god politikk på dette området er vi er helt avhengige av innspill fra frivillige organisasjoner med nærhet til problemstillingene, sier Kallmyr.

Handlingsplanarbeidet skal ledes av Justis- og beredskapsdepartementet.