Historisk arkiv

Nysalderingen

Styrking av politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til store og krevende etterforskningssaker.

– Politiet har i 2019 hatt flere store og krevende etterforskningssaker. Flere av sakene har vært helt spesielle og har utfordret etterforskningskapasiteten i politiet. Blant annet nettovergrep, menneskehandel og bedrageri. Denne ekstrabevilgningen vil gi politidistriktene et enda større økonomisk handlingsrom, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Flere politidistrikt har i 2019 arbeidet med saker som i perioder har lagt beslag på store ressurser, for eksempel bortføringssaken i Lørenskog. Etterforskningene har ført til utfordringer knyttet til kapasitet og kompetanse på andre områder i politiet.

I tillegg til forslaget om å styrke politiets budsjett i 2019, foreslår regjeringen å styrke politiet med 350 mill. kroner i 2020.

Prop. 24 S (2019–2020) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet