Historisk arkiv

Beskytter fortrolig informasjon mellom patentrådgivere og deres klienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at norske patentrådgivere skal ha et særskilt vern mot å oppgi fortrolig informasjon fra klientene sine i en eventuell rettssak. Advokater har i dag et lignende vern som det regjeringen foreslår for patentrådgivere.

Mangelen på et slikt vern for patentrådgivere fører til at de gjerne involverer advokater i kommunikasjonen med klientene sine for å sikre at informasjonen ikke kan brukt i en rettssak. Et forslag som er sendt på høring forenkler regelverket og inneholder endringer i tvisteloven og straffeloven.

Høring – endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere)

– God patentrådgivning er viktig for norske virksomheter, og det er sentralt at fortrolig kommunikasjon mellom klient og rådgiver ikke skal røpes i rettssaker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Med forslaget kan patentrådgiveres klienter fritt kan fortelle dem fortrolig informasjon og motta råd uten å risikere at patentrådgiveren må fortelle om det i en rettssak.

Forslaget har ikke betydning for alminnelige regler om kjent teknikk og innsyn i patentsøknader og andre dokumenter hos Patentstyret. De nye reglene foreslås å gjelde for patentrådgivere som er kvalifisert som såkalte European Patent Attorneys.

– Forslaget vil gi bedre vern for fortrolig kommunikasjon med patentrådgivere, og vil fjerne en konkurranseulempe for norske patentrådgivere sammenlignet med rådgivere i land der et slikt vern allerede eksisterer, sier Mæland.

Regjeringen foreslår også at tilsvarende beskyttelse skal gjelde for patentrådgivere utenfor Europa hvis de har rett til å opptre overfor patentmyndigheter eller domstoler i hjemlandet og er underlagt tilsvarende regler om vern for kommunikasjonen i rettergang der.