Historisk arkiv

Foreslår halvering av gebyrer og salærer i inkassosaker for saker under 2500 kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å raskt sette ned gebyrer og salærer i inkassosaker. Departementet foreslår blant annet en halvering av gebyrene ved utsendelse av purringer og inkassovarsler, og av inkassosalærene for krav under 2500 kroner. Det foreslås også reduksjoner for større inkassokrav.

–     Koronakrisen har gjort at mange privatpersoner og bedrifter har fått betalingsvansker. Det haster dermed å få satt ned inkassokostnadene så raskt som mulig. Jeg har derfor gitt en kort høringsfrist, og vil at dette skal tre i kraft raskt, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Departementet er i gang med et omfattende arbeid med inkassoregelverket, og ­sendte en arbeidsgrupperapport med forslag til ny inkassolov og inkassoforskrift på høring 9. mars 2020. Siden det vil ta tid før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft, har departementet utarbeidet et høringsnotat med forslag til kun gebyr- og salærreduksjoner, som kan tre i kraft raskere.

– Det er ingen tvil om at gebyrene og salærene som dagens lovgivning åpner opp for er for høye. I forslag som er sendt på høring, foreslår departementet derfor å halvere salæret for småkrav under 2500 kroner. Eksempler på dette kan være ubetalte bompenger, telefon- og legeregninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forslag til sentrale endringer:

  • gebyr for purring og inkassovarsel foreslås halvert fra 70 til 35 kroner
  • lett salær for krav under 2500 kroner foreslås halvert fra 350 til 175 kroner
  • skrivesalæret ved utleggsbegjæringer foreslås halvert fra 1172 til 586 kroner (det vil si salær for inkassoforetakenes eller kreditorenes arbeid med å sende kravene til tvangsfullbyrdelse hos namsmyndighetene eller saker til forliksrådsbehandling)

I høringsnotatet foreslår departementet også reduksjoner i kostnadene ved tvangsfullbyrdelse og forliksrådsbehandling. Departementet følger opp et forslag fra Oslo byfogdembete om å sette en standardsats for salær ved skriving av begjæringer om tvangssalg av bolig. Departementet følger også opp arbeidsgruppens forslag om halvering av skrivesalæret ved utleggsbegjæringer. Samtidig foreslår departementet en halvering av skrivesalæret for forliksklage der det også kreves inkassokostnader.

Høringsfristen er 17. april 2020.