Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Egen tiltakspakke for sårbare barn og unge på justisområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil forbedre situasjonen for sårbare barn og unge, og foreslår å styrke arbeidet mot overgrep over internett, utvide aktivitetstilbudet til barn på asylmottak, og forsterke oppfølgingen av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Forslagene er en del av regjeringens tiltaksplan for sårbare barn og unge.

– Koronautbruddet har ført til at mange barn og unge er ekstra sårbare. Som en del av regjeringens tiltakspakke på 400 millioner kroner, setter vi av midler til politiet, konfliktrådet og utlendingsmyndighetene. Da vil vi være i stand til å ta vare på flere sårbare barn og unge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Overgrep mot barn over internett

Koronautbruddet har gitt et mer alvorlig risikobilde for seksuelle overgrep mot barn over internett. Regjeringen foreslår derfor å sette av 10 millioner kroner til politiets forebyggende innsats mot overgrep på internett.

– Internettrelaterte overgrep mot barn og unge er alvorlig kriminalitet som vi må gjøre vårt ytterste for å forhindre, sier Mæland.

– Det er registrert en økning i delingen av overgrepsmateriale og politiet advarer mot økt risiko for uønskede seksuelle henvendelser og seksuelle overgrep over internett under koronapandemien. Politiet vil med utgangspunkt i de foreslåtte midlene utvikle det forebyggende arbeidet mot overgrep som skjer over internett, gjennom nettpatruljer og videreutvikling av nettjenester rettet mot barn, sier Mæland.

Ekstra midler til barn i asylmottak

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner for at asylmottak raskt skal kunne iverksette ytterligere aktivitetstilbud for barn i asylmottak. Aktivitetstilbudet i mottak, som frivillige organisasjoner står for, lar seg ikke gjennomføre fullt ut i 2020 på grunn av smittevernhensyn, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Barn i mottak er i en sårbar livssituasjon, og tiltak som kan bidra til lek og læring, og virke normaliserende på deres hverdag er positivt både for det psykososiale og for integreringen. Ved å styrke mottakenes aktivitetstilbud for barn vil mottakene raskt kunne iverksette tiltak som er i tråd med godt smittevern, sier Mæland.

Det er for tiden rundt 700 barn i norske asylmottak. Aktivitetene vil bidra til at barna får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammen av et asylmottak.

Oppfølging av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Krisen har gjort det ekstra krevende for konfliktrådene å koordinere gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. For å sikre god og tett oppfølging av ungdommene og komme raskt i gang med straffegjennomføringen foreslår regjeringen å bevilge 4 millioner kroner som skal styrke kapasiteten hos konfliktrådene.

– Det er viktig at de som er dømt til ungdomsstraff og ungdomsoppfølging får god og riktig oppfølging. Etter at smitteverntiltakene ble innført, har mange ungdommer mistet tilgang til den hjelpen de skal ha. Dette har store konsekvenser for straffegjennomføringen og kan føre til brudd og nye lovbrudd, og det må vi sørge for å unngå, sier Mæland.

Smitteverntiltakene har også medført at saker har stoppet opp i straffesakskjeden. Når det nå åpnes opp, vil det med stor sannsynlighet komme mange saker på en gang til konfliktrådene. De foreslåtte midlene vil bidra til at konfliktrådene er rustet for å håndtere denne pågangen.