Historisk arkiv

Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid – høring og instruks sendt ut i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

Samtidig har departementet instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur i de aktuelle sakene.

– Jeg er glad for at vi i dag har sendt på høring et forslag som følger opp dette punktet i regjeringsplattformen. Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

I regjeringsplattformen av 17. januar 2019 (Granavolden-plattformen) står det at:

«Regjeringen vil […] legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde straffedømte.»

Forslaget går ut på at utlendinger som har fått avslag på søknad om asyl, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som da vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år, på nærmere bestemte vilkår skal få oppholdstillatelse i Norge. Bestemmelsen er midlertidig, og den vil bli opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.

I påvente av forskriftsendring har departementet instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om at utlendinger som potensielt kan bli omfattet av engangsløsningen ikke skal tvangsreturneres. Dette betyr at det gis utsatt iverksetting dersom: 

  • det senest 1. oktober 2021 vil være mer enn 16 år siden utlendingen søkte asyl i Norge, og
  • utlendingen innen 1. oktober 2021 vil ha en samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år.

Det skal likevel ikke gis utsatt iverksetting dersom utlendingen er utvist etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav b, c, e, eller g, eller § 126 annet ledd.

Departementet presiserer at det faktum at det gis utsatt iverksetting ikke nødvendigvis betyr at utlendingen vil få opphold etter engangsløsningen når denne er på plass.

Høring og instruks