Historisk arkiv

Foreslår bedre erstatningsordning for voldsutsatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet sender denne uken forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte på høring. Forslaget vil føre til en langt enklere ordning og raskere utbetaling til personer som er utsatt for vold eller deres etterlatte.

I dag må man selv søke om voldsoffererstatning, men ordningen er ikke godt kjent. Regjeringen foreslår derfor at når retten har dømt noen til å betalte erstatning for nærmere angitte volds- og seksuallovbrudd, så skal den voldsutsatte umiddelbart få tilbud om å få utbetalt beløpet av staten.  

– Vi vil at personer utsatt for vold og overgrep skal slippe å søke og vente på erstatning. Det vet vi kan oppleves som en ekstra belastning for personer som allerede har vært utsatt for alvorlig kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Skadevolder skal holdes ansvarlig ved at staten umiddelbart etter at erstatningen er utbetalt krever å få tilbakebetalt hele beløpet. Forslaget vil gi økte inntekter til staten. Systemet er basert på at det stilles krav om at skadevolder er dømt av retten til å betale erstatning til den voldsutsatte. Er skadevolder død, ukjent, under 15 år eller utilregnelig, foreslås det unntak fra kravet om dom.

Øker grensen for erstatning for eldre saker

Dagens lov oppfattes ofte som urettferdig. En av årsakene er at det er tidspunktet for voldshandlingen, og ikke tidspunktet for dommen, som avgjør hva som er den øvre grensen for hvor mye staten utbetaler i erstatning. Grensen har blitt hevet flere ganger, fra 150 000 kroner i 1986 til 6 millioner kroner i 2012. Regjeringen forslår nå at den øvre grensen skal gjelde for alle saker som behandles etter at ny lov trer i kraft. I tillegg foreslår regjeringen at grensen på 6 millioner får virkning for allerede behandlede saker der det foreligger dom og den voldsutsatte er tilkjent høyere erstatning av domstolene enn det staten har utbetalt.

– Det er fullt forståelig at det oppfattes som urimelig å få en mye lavere erstatning enn det domstolen har dømt den ansvarlige til å betale bare fordi det er lenge siden man ble utsatt for vold. Den øvre grensen på 6 millioner skal gjelde for alle saker med dom, også tidligere saker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Loven skal erstatte voldsoffererstatningsloven.