Historisk arkiv

Foreslår forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og midlertidige regler om fjernmøter i Utlendingsnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Av hensyn til folkehelsen foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger. Det foreslås også å forlenge de midlertidige reglene om gjennomføring av nemndmøter i Utlendingsnemnda (UNE). Reglene gjelder i utgangspunktet frem til 1. november 2020, og foreslås forlenget til 1. juni 2021.

- Det er usikkert hvor lenge det vil være behov for innreiserestriksjoner knyttet til covid-19-pandemien. Varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende, i tråd med smitteutviklingen. Det er ikke gitt at vi skal ha innreiserestriksjoner helt frem til juni 2021. Innreiserestriksjonene kan bli avviklet tidligere dersom situasjonen tilsier det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Formålet med innreiserestriksjonene er å begrense retten til innreise for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å reise inn til Norge. Koronaviruset er fremdeles en trussel mot folkehelsen, og vil være det frem til en tilstrekkelig andel av befolkningen er immune ved vaksinasjon. Regjeringen mener derfor at det fortsatt er behov for den midlertidige loven om innreiserestriksjoner. I tillegg til forlengelse, foreslås det to justeringer i loven.

- Jeg vil understreke at regjeringen fortløpende har vurdert lempinger i innreiserestriksjonene siden de ble innført. Det legges opp til å fortsette med dette, som ledd i en gradvis og kontrollert gjenåpning, sier Mæland.

De midlertidige reglene i utlendingsloven om gjennomføring av nemndmøter, legger til rette for at UNE kan avholde digitale nemndmøter uten fysisk tilstedeværelse (fjernmøter), og at utlendingens muntlige deltakelse kan avgrenses. For at reglene skal kunne benyttes, må det være ubetenkelig av hensyn til utlendingens rettssikkerhet. Formålet med forlengelsen er at nemndmøter som ellers kunne blitt utsatt som følge av smittesituasjonen, likevel skal kunne gjennomføres.