Historisk arkiv

Foreslår nye regler for å håndtere covid-19 i fengsler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Covid-19 krever særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel og for å tilpasse antallet innsatte til kapasiteten i kriminalomsorgen. Regjeringen foreslår derfor nye regler, som skal gjelde til 1. juni 2021.

– I et fengsel bor og arbeider mange under samme tak, og mange innsatte har helsemessige utfordringer. Vi må gi kriminalomsorgen de verktøyene den trenger for å kunne begrense smittespredning og håndtere de utfordringene som pandemien gir, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forslag:

  • Det vil kunne nektes besøk i fengsel etter en konkret vurdering (§ 45 a).
  • Etter en konkret vurdering, kan innsatte utelukkes fra fellesskap med andre innsatte dersom det følger av beslutning, i medhold av smittevernloven, at den innsatte skal være i isolasjon eller karantene, eller den innsatte har symptomer som er forenlig med covid-19 (§ 45 b).
  • Kriminalomsorgen kan beslutte at en domfelt for en periode skal gjennomføre straffen utenfor fengsel, i hovedsak med fotlenke. Dette vil kunne gjøres når kapasiteten i kriminalomsorgen krever det og sikkerhetsmessige forhold ikke taler imot (§ 45 c).
    – Med en slik ordning gjennomføres straffen uten avbrudd, til fordel for både samfunnet og den domfelte, og med et moderne kontrollregime underveis. Adgangen er situasjonsbetinget, og innebærer ikke en generell utvidelse av ordningen med fotlenkesoning, sier justis- og beredskapsministeren.
  • Kriminalomsorgen kan for en periode avbryte gjennomføring av samfunnsstraff, bøtetjeneste eller program mot ruspåvirket kjøring (§ 45 d).
  • Kriminalomsorgen kan, etter en konkret vurdering, nekte permisjon eller frigang dersom gjennomføring av dette antas å ville innebære særskilt smitte- eller helsefare (§ 45 e).

De nye bestemmelsene skal utgjøre kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven.
Mer informasjon: Prop. 36 L (2020-2021).