Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Innsatte kan igjen motta besøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgen kan nå kun nekte innsatte besøk dersom besøket innebærer en særskilt smitte- eller helsefare, eller at sykefravær i fengselet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. I dag ble midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Loven gjelder besøk i fengsel, elektroniske kontrolltiltak som vilkår ved prøveløslatelse og straffavbrudd dersom hensynet til kapasiteten i kriminalomsorgen krever det.

– Kriminalomsorgen må nå vurdere konkret i det enkelte tilfellet om det er behov for å nekte innsatte besøk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. – Jeg er glad på vegne av de innsatte at de igjen kan få besøk av familie eller personer som står dem nær.

De midlertidige reglene er gitt i et nytt kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven, tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. De oppheves 1. november 2020.

Dersom det ikke kan gjennomføres besøk, skal kriminalomsorgen legge til rette for at den innsatte kan ha kontakt med familie eller personer som står dem nær ved bruk av fjernkommunikasjon.

Prop. 111 L (2019–2020) Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)