Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Ny hjemmel for innreiserestriksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et nytt lovgrunnlag for å videreføre midlertidige innreisebegrensninger så lenge covid-19-pandemien gjør det nødvendig.

– Som regjeringen annonserte 15. mai, må vi fremdeles være forberedt på en viss bruk av innreiserestriksjoner fremover. Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til en midlertidig særlov som vil gi bedre handlingsrom for mer helhetlige vurderinger enn det smittevernloven gir, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Dagens bortvisningsforskrift er gitt med hjemmel i smittevernloven § 7-12. Denne bestemmelsen forutsetter at regjeringen må legge frem et lovforslag for Stortinget snarest mulig dersom bestemmelsene i forskriften ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget.

– Dennne særloven innebærer ikke en innstramming av reglene og rådene fra 15. mai. Lovforslaget gir kun et nytt hjemmelsgrunnlag for å videreføre forskrifter som legger begrensninger på adgangen til innreise til Norge. Regjeringens siktemål er imidlertid en gradvis oppmyking, understreker Mæland.

Det foreslås at den nye særloven om innreiserestriksjoner knyttet til covid-19 skal gjelde fram til 31. oktober 2020.

– Det er på ingen måte sikkert at det er behov for innreiserestriksjoner helt frem til denne datoen, men lovforslaget gir rom for at noen restriksjoner fastholdes dersom det faktisk viser seg å være nødvendig, sier Mæland.

Prop. 124 L (2019–2020) Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen