Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Ny lov om midlertidige forenklinger for domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Stortinget vedtok i dag en ny lov som utvider domstolenes mulighet til å bruke fjernmøteteknologi og åpner opp for mer skriftlig behandling av visse straffesaker. Den nye loven er midlertidig, og viderefører reglene fra den midlertidige forskriften fra 27. mars 2020.

Målet med den nye loven er å gjøre domstolene i stand til å behandle så mange saker som mulig, samtidig som smittevernet og sikkerheten for alle involverte blir ivaretatt. Loven ble sanksjonert i statsråd i dag og trer i kraft i allerede i morgen, 27. mai 2020.

– Vi så raskt at utbruddet av covid-19 fikk konsekvenser for arbeidet til domstolene. Regjeringen var derfor tidlig ute med flere midlertidige tiltak for å hindre at for mange saker ble utsatt. Det er gledelig at disse reglene er blitt videreført, slik at domstolene kan holde hjulene i gang, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

De midlertidige endringene som videreføres, utvider domstolenes adgang til å avholde fjernmøter og fjernavhør, og åpner for at enkelte straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler kan behandles skriftlig. Loven inneholder også midlertidige løsninger for signering og avsigelse av rettslige avgjørelser.

Den midlertidige loven vil automatisk bli opphevet 31. oktober 2020.