Historisk arkiv

Kriminelle gjenger – forslag om forbud på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Et forslag om å forby deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger, sendes nå på høring.

– Vi har i dag ikke et generelt straffebud som forbyr selve deltakelsen og rekrutteringen til kriminelle organisasjoner. Det er et viktig og prinsipielt tema som vi nå sender på høring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forslaget er en del av NOU «Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper». Straffelovrådet konkluderer her blant annet med at det er rom for å straffe deltakelse og rekruttering i gjenger i dagens lovgivning, men at rommet er snevert.

– Kriminelle gjenger kan ødelegge for et nærmiljø, skape utrygghet for alle rundt seg og er uønsket i samfunnet vårt. Et forbud mot deltakelse og rekruttering vil kunne være et viktig verktøy mot å bekjempe dette, sier Monica Mæland.

Høringen har frist 15. oktober 2020.

Straffelovrådets arbeid: Straffelovrådet ble oppnevnt 14. juni 2019. Rådet skal utrede og legge frem forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Rådets første oppdrag har vært knyttet til gjengkriminalitet. Oppdraget var å vurdere og utforme forslag til et straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjoner. Rådet ble i mandatet blant annet bedt om å foreta en prinsipiell vurdering av en slik kriminalisering.

Bakgrunn: Justis- og beredskapsdepartementet ba sentrale aktører i straffesakskjeden om innspill til mulige tiltak rettet mot bekjempelse av gjengproblematikken, herunder innspill til regelverksendringer. Riksadvokaten uttalte at tiden var moden for å vurdere en bestemmelse i straffeloven som rammer deltakelse i og rekruttering til en kriminell organisasjon.

Høring – NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper