Historisk arkiv

Kriminelle gjenger – Straffelovrådets utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er rom for å straffe deltakelse og rekruttering i gjenger, men rommet er snevert, er en av Straffelovrådets konklusjoner i utredningen som ble lagt frem i dag.

– Jeg er glad for at det er et visst rom, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland. – Vi må undersøke nå hvordan vi kan bruke dette handlingsrommet på best mulig måte. Målet er å hindre at man er med i og rekrutterer til kriminelle gjenger.

Rådet har også utformet forslag til straffebud

– Et straffebud om kriminalisering av rekruttering til og deltakelse i kriminelle gruppe vil kunne være et av flere verktøy i verktøykassa. Gjengkriminalitet er forbundet med komplekse samfunnsmessige utfordringer. Det er viktig med en helhetlig tilnærming der også andre tiltak til kriminalisering og straff vurderes., sier Mæland.

Straffelovrådet er reetablert som et eksternt ekspertorgan på strafferettens område. Rådet vil i juni levere en ny utredning om forslag til endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte.

NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1 — Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper