Historisk arkiv

Nye regler for å håndtere covid-19 i kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Covid-19 krever særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel. Videre må det tas høyde for at covid-19 kan redusere kapasiteten i kriminalomsorgen. Det er derfor vedtatt nye regler tilpasset behovene under pandemien. De nye reglene skal gjelde til 1. juni 2021.

– I et fengsel bor og arbeider mange under samme tak, og mange innsatte har helsemessige utfordringer. Vi må gi kriminalomsorgen de verktøyene den trenger for å kunne begrense smittespredning og håndtere de utfordringene som pandemien gir, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Tidligere covid-19-regler om straffegjennomføring ble opphevet 1. november 2020. På bakgrunn av forslag i Prop. 36 (2020-2021) har Stortinget nå vedtatt et nytt kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven. Bestemmelsene i det nye kapittelet gjelder:

  • besøk i fengsel (§ 45 a)
  • utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak (§ 45 b)
  • gjennomføring av straff utenfor fengsel, i hovedsak med elektronisk kontroll (§ 45 c)
  • straffavbrudd fra straffegjennomføring i samfunnet (samfunnsstraff, bøtetjeneste eller program mot ruspåvirket kjøring, § 45 d)
  • permisjon og frigang fra fengselsstraff (§ 45 e)

De nye reglene trer i kraft i dag, og skal gjelde til 1. juni 2021. Prop. 36 L (2020-2021) inneholder mer informasjon om innholdet i reglene.