Historisk arkiv

Nye regler for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Gjennom en endring i utlendingsloven er nå myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) overført fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig trer fylkesmennene og Samfunnsviterne inn som nye organer som kan foreslå kandidater til vervet som nemndmedlemmer.

Hvert fjerde år oppnevnes et høyt antall nemndmedlemmer til UNE, over 300 ved siste oppnevning i 2016. Det er derfor ikke hensiktsmessig at Kongen i statsråd skal være ansvarlig for oppnevningen.

I tillegg til at ansvaret for oppnevning av nemndmedlemmer nå er overført til departementet, innebærer lovendringen en endring i hvilke organer som skal kunne foreslå nemndmedlemmer til UNE. Forslagene har frem til nå blitt fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og utvalgte humanitære organisasjoner. Lovforslaget legger opp til at verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet lenger skal foreslå kandidater. Oppgaven overføres til fylkesmennene og Samfunnsviterne, som sammen med Norges Juristforbund og en rekke humanitære organisasjoner har forslagsrett, som etter tidligere ordning.

Lovendringene innebærer også en innføring av enkelte grunnleggende skikkethetskrav til den som skal kunne ta vervet som nemndmedlem. Dessuten vil verken ansatte i departementene eller praktiserende advokater kunne oppnevnes som nemndmedlemmer.

I løpet av 2020 skal det oppnevnes nye nemndmedlemmer til UNE for perioden 2021-2024. De nye bestemmelsene vil bli lagt til grunn i denne prosessen.

Prop. 50 L (2019–2020) Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)