Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Økt bevilgning til Spesialenheten for politisaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner til å håndtere en svært utfordrende driftssituasjon.

Spesialenhetens oppgavemengde og saksbehandlingstider har økt betydelig. Som følge av Jensen-saken og en rekke andre store ressurskrevende saker over flere år er driftssituasjonen nå svært krevende.

– Politiet og påtalemyndigheten har fått et historisk løft de senere årene. Spesialenheten har ikke fått tilsvarende styrking, og ressurssituasjonen er nå krevende, noe som påvirker både effektiviteten og kvaliteten i arbeidet som utføres, sier Mæland.

– Det er viktig at Spesialenheten holder følge med den teknologiske utviklingen, etterforskningsfaglig utvikling og nye metoder i politiet. Det er også nødvendig at Spesialenheten opprettholder sin uavhengighet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Midlene skal gå til: Aktor i Jensen-saken, lønnskostnader til fire midlertidig ansatte ut 2020, etterforskningskapasitet gjennom bistand fra Kripos og kompetansehevende tiltak hos enheten.