Historisk arkiv

Ønsker innspill for å redde flere bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslo i mai nye og midlertidige regler for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter rammet av akutt svikt i inntektene som følge av covid-19. Nå ber Justis- og beredskapsdepartementet bedrifter og andre om innspill til arbeidet med å utforme det som kan bli permanente regler om såkalt rekonstruksjon.

– De nye reglene for gjeldsforhandling ble fremmet rett etter påske og behandlet raskt av Stortinget. Vi tror imidlertid at flere av tiltakene for å sikre en enklere og mer effektiv gjeldsforhandling er de riktige også for fremtiden, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H).

Regjeringen har fått på plass en midlertidig lov som erstatter konkurslovens regler på dette området. Den nye loven gir regler om det som kalles rekonstruksjonforhandlinger. Reglene gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden, slik at man kan unngå at skyldneren slås konkurs. Den midlertidige loven oppheves 1. januar 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det skal foreslås permanente regler om rekonstruksjon, som kan bygge på og videreutvikle løsningene i den midlertidige rekonstruksjonsloven og erstatte konkurslovens gjeldsforhandlingsregler. I denne tidlige fasen ønsker departementet innspill til lovarbeidet.

– Reglene om rekonstruksjon berører mange. Vi ønsker derfor innspill både fra bedrifter, finansnæring, advokater og andre når vi nå går i gang med å utarbeide et forslag til en varig lov som Stortinget kan få til behandling, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem.

Et eventuelt lovforslag vil bli sendt på offentlig høring senere på vanlig måte.

Frist for å gi innspill er 14. desember.

Innspill til permanente regler om rekonstruksjon