Historisk arkiv

Oppnevning av setteriksadvokat for en ny periode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt professor dr. juris Henry John Mæland for en ny periode som setteriksadvokat for riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Mæland ble 8. november 2019 oppnevnt som setteriksadvokat for å behandle spørsmål om gjenåpning av uriktige domfellelser knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Oppnevningen var begrenset til seks måneder. Det er behov for å oppnevne setteriksadvokaten for en ny periode fra 9. mai til 31. desember 2020, med samme mandat som foregående periode.

Bakgrunnen for oppnevningen er at setteriksadvokaten mener det er nødvendig at det søkes rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om flere juridiske tema som reises i de aktuelle straffedommene. Arbeidet med gjenåpning av de uriktige straffedommene vil derfor ta mer tid enn først antatt.

– Setteriksadvokatens arbeid er svært viktig, og det er nødvendig å oppnevne vedkommende for en ny periode for å sikre at sakene blir grundig behandlet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)