Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Politiet i distriktene skal få trene mer ved politiets nasjonale beredskapssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet foreslår regjeringen at 500 innsatspersonell skal få trening ved politiets nasjonale beredskapssenter. Dette er trening de ikke får i dag, og som vil styrke beredskapen.

– For 26 millioner kroner får 500 innsatspersonell i politidistriktene, hvert år, trening som de ikke har i dag. Innsatspersonell er som regel først på stedet ved alvorlige hendelser, og da er det viktig at de får den treningen de trenger.  Dette vil gi god effekt for beredskapen i hele Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Det nye beredskapssenteret som åpner nå i høst legger til rette for samtrening og erfaringsoverføring fra de nasjonale beredskapsressursene til innsatspersonell i politidistriktene. Samtrening styrker evnen til å samvirke i oppdrag og ved alvorlige hendelser. Dette vil sikre at beredskapssenteret kommer bedre til nytte i alle politidistriktene, og dermed beredskapen i hele landet til gode.

Satsingen kommer på toppen av en historisk satsing på nye, permanente politistillinger.

– Helt siden regjeringen tiltrådte i 2013 har vi vært opptatt av å styrke norsk politi og beredskapen i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst i alle politidistrikter er mye på riktig vei. Regjeringen foreslår nå å styrke politibudsjettet med 478 milloner kroner for at politiet kan fortsatt ha de 400 stillingene fra i vår. Dette gjør at vi i 2021 går forbi målet om 2 politifolk per 1000, og har den sterkeste politibemanningen i moderne tid, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Vi trenger et politi som er rustet til å forhindre alvorlig kriminalitet som vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Når kriminaliteten endrer seg, må også politiet endre seg, og politimeldingen viser at politiet står bedre rustet nå enn tidligere. Med denne bevilgningen vil vi styrke den delen av politiet som står nærmest befolkningen rundt omkring i landet vårt, sier Mæland.

Regjeringen foreslår også økt kapasitet i påtalemyndigheten i politiet med 39 millioner kroner til påtalejurister i politiet og 20 millioner kroner til Den høyere påtalemyndighet og 42,2 millioner kroner til midlertidige stillinger hos namsmannen til å handtere økt saksinngang i utleggsforretninger.