Historisk arkiv

Regjeringen foreslår stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen kommer nå med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som mister inntekt på grunn av koronaepidemien.

Som følge av utbruddet av Covid-19 og de strenge reiserestriksjonene som er innført, har stort sett all reiselivsaktivitet på Svalbard stoppet opp med umiddelbar virkning, og permitteringer er i gang.

Deler av de nasjonale økonomiske tiltakene vil avhjelpe situasjonen også på Svalbard. Samtidig er forholdene på Svalbard spesielle og ikke alle incentiver som vil gis for fastlandet vil treffe her. Blant annet omfattes ikke alle utenlandske arbeidstakere av de nasjonale permitteringstiltakene.

– Vi lager nå en tidsbegrenset stønadsordning for Longyearbyen. Den vil sikre en viss inntekt også for utenlandske arbeidstakere som er permitterte på grunn av koronautbruddet, og som ikke omfattes av de nasjonale tiltakene. Dette vil bidra til å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen enkelte nå har havnet i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Stadig flere på Svalbard permitteres fra sine stillinger. Dette treffer reiselivsnæringen spesielt hardt, men også andre næringer rammes av virkningene etter koronautbruddet.

– Vi har en god dialog med Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret har kommet med gode og konstruktive innspill som vi tar med oss i vårt arbeid med å vurdere ytterligere tiltak som kan avhjelpe situasjonen i Longyearbyen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Stønadsordningen etableres for å møte behov i en ekstraordinær situasjon. Tiltaket vil være tidsavgrenset og gir ikke grunnlag for presedens. Det er også åpning for å revurdere tiltaket dersom situasjonen skulle endre seg.

– Regjeringen følger situasjonen på Svalbard tett. Vi ser at Longyearbysamfunnet rammes hardt av krisen. Derfor er det løpende dialog med Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre om situasjonen, sier landbruksminister Olaug Bollestad (Krf).

Prop. 52 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)