Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Skal bortvise hatpredikanter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har instruert utlendingsmyndighetene hvordan bortvisningsreglene skal praktiseres overfor såkalte «hatpredikanter» og andre ekstremister som kan utgjøre en trussel mot det norske samfunnet.

– Vi har et solid regelverk for å forhindre at utlendinger som kan utgjøre en trussel, reiser inn i Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det vises særlig til at personer som utgjør en sikkerhetstrussel, kan utvises av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Videre kan kriminelle bortvises eller utvises på grunn av tidligere straffedommer.

– Vi ser at utlendinger som sprer et hatefullt og ekstremistisk budskap som kan inspirere til vold, i noen tilfeller bør bortvises av hensyn til offentlig orden. Derfor har vi sendt en instruks til utlendingsmyndighetene som tydeliggjør regelverket og legger til rette for en konsekvent praksis, sier Monica Mæland.

Danmark har innført en såkalt sanksjonsliste for hatpredikanter. Oppføring på denne listen – som for tiden omfatter 14 personer – innebærer forhåndsvedtak om innreiseforbud i hele Schengenområdet, inkludert Norge.

- Hatpredikanter på den danske sanksjonslisten med innreiseforbud vil bli bortvist fra Norge. Jeg vil understreke at vi skal ivareta både ytringsfriheten og religionsfriheten. Samtidig må det også understrekes at trossamfunn og andre organisasjoner i Norge har et ansvar for hvem de inviterer til å holde foredrag og delta i arrangementer, sier statsråden.

Den rettslige muligheten er den samme som før. Men nå tydeliggjøres handlingsrommet for bortvisningsregelen, og det pekes på at det kan være grunnlag for bortvisning i noen tilfeller.

Etatene instrueres om å vurdere bortvisning i de sakene som måtte dukke opp, også tvilstilfellene. Etatene instrueres også om å vurdere tiltak og retningslinjer som kan bidra til å identifisere potensielle saker.

Målet er at instruksen bidrar til en bevisstgjøring og at etatene identifiserer potensielle bortvisningssaker. Instruksen kan gi støtte til å fatte bortvisningsvedtak man kanskje ikke ville gjort tidligere, i mangel på tydeliggjøring og veiledning.

GI-13/2020 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 17 første ledd bokstav l – bortvisning av hensyn til indre sikkerhet eller offentlig orden