Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Stortinget vedtok koronaloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Stortinget har i dag vedtatt den midlertidige loven som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode.

- Først og fremst vil jeg på vegne av regjeringen takke Stortinget for tilliten de nå har gitt oss. Vi skal forvalte dette ansvaret på en trygg måte, og vi vil samarbeide godt med Stortinget i perioden fremover. Denne loven har blitt til i samarbeid med partiene på Stortinget, som er enige i at spesielle omstendigheter krever spesielle tiltak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har allerede innført en rekke inngripende tiltak som er fastsatt med hjemmel i smittevernloven. Når det gjelder tiltak og nødvendige tilpasninger for å håndtere konsekvenser som ikke direkte er knyttet til å forhindre smitte eller styrke helsevesenet, så kan ikke myndighetene benytte seg av hjemmelen i smittevernloven. Da trenger man noe annet.

- Dette er ikke en lov vi ville fremmet under normale omstendigheter. Vi har gjort dette fordi vi mener vi er nødt. Dessverre står vi i en krisesituasjon vi ikke har sett maken til siden krigen. Norske myndigheter må kunne handle raskt for å hindre smitte og for å håndtere de store konsekvensene dette får for samfunnet, understreker Mæland.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag ikke full oversikt over hvilke tilpasninger som kan bli nødvendige for ivareta viktige samfunnsfunksjoner, annet at det vil måtte innføres tilpasninger som ikke kan hjemles i gjeldende lover. Det kan være behov for å styrke Tolletaten slik at de kan gjennomføre en strengere grensekontroll. NAV kan måtte styrkes midlertidig for å behandle alle søknader som for eksempel dagpenger eller omsorgspenger. Det er for eksempel i dag ikke klare nok regler om at personell ansatt i en offentlig etat midlertidig kan brukes og utføre oppgaver i en annen etat.

- Vi må sikre at de som trenger, og har rett på ytelser fra det offentlige, faktisk får disse. Så må vi ha anledning til å sette inn ressursene der det trengs. Og ta ressurser fra der de trengs mindre, sier Mæland.

Loven vil automatisk bli opphevet etter en måned. En tredel av Stortinget kan stoppe ethvert vedtak regjeringen kommer med. Lovforslaget går heller ikke utover domstolens uavhengighet. Domstolenes og dommernes uavhengighet er vernet i grunnloven.

- Jeg er glad for at Stortinget har vært konstruktive i arbeidet med denne loven. Sammen har vi vedtatt en midlertidig lov som skal sikre at vi kan gjennomføre nødvendige tiltak som vi ellers ikke hadde hatt hjemme til å gjennomføre, sier Mæland.