Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Styrking av smitteverntiltak i asylmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 47,1 millioner kroner til smittevernstiltak i asylmottak. Tiltakene skal redusere smitte og spredning av Covid-19 ved å redusere beboertettheten og øke kapasiteten, blant annet gjennom bedre isolasjons- og karanteneløsninger ved mottakene.

– Det er normalt sett høy beboertetthet i mottak, og dermed høy risiko for spredning av Covid-19. Derfor er det helt nødvendig å styrke smitteverntiltakene i asylmottakene, slik at vi unngår smitte også på asylmottakene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Med hjemmel i overskridelsesfullmakt gitt av Stortinget har Utlendingsdirektoratet (UDI) allerede iverksatt en rekke smittevernstiltak i asylmottakene, og utgiftene til tiltakene har begynt å løpe. UDI vurderer løpende nødvendigheten av ytterligere tiltak. Vurderingene gjøres i tett dialog med lokale helsemyndigheter om riktig smitteverntiltak på de enkelte mottakene.

Etter klare råd fra sentrale helsemyndigheter har UDI opprettet isolasjonsfasiliteter ved mottakene og redusert beboertettheten i mottakene ved å øke kapasiteten, der følgende er de mest sentrale tiltakene:

  • Anskaffelse av isolasjonsbrakker plassert utenfor mottakene
  • Opprettet et ekstra midlertidig ankomstmottak på Østlandet
  • Opprettholdt mottak som var planlagt avviklet
  • Utløst ekstra kapasitet i eksisterende mottak der mulig («opsjonsplasser»)
  • Anskaffet ekstra boligmasse til isolasjon, som hybelhus/leiligheter like ved eksisterende mottak

Tiltakene gjør det mulig for beboerne å bo spredt og unngå reising, i tillegg til at det ivaretar behovet for isolasjons- og karanteneløsninger ved mottakene.

Det påløper også ekstraordinære driftsutgifter til smittevask, matforsyninger og ekstra bemanning der hvor det er nødvendig.