Historisk arkiv

Vi trenger mer sivilt-militært samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge er i endring, og samtidig øker avhengighetene mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Dette gjør det sivil-militære samarbeidet og totalforsvaret stadig viktigere. – Når vi nå legger frem langtidsplanen for forsvarssektoren og samfunnssikkerhetsmeldingen samtidig, er det et viktig symbol for et forsterket samarbeid i årene fremover, sier Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det har de siste årene blitt lagt ned mye arbeid i å styrke totalforsvarsarsarbeidet på sivil side, blant annet gjennom opprettelse av det fireårige Totalforsvarsprogrammet i 2016 og gjennom Norges rolle som vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.

– Selv om Totalforsvarsprogrammet avsluttes i 2020, vil dette fremdeles være et viktig satsingsområde for Justis- og beredskapsdepartementet. De tette og gode samarbeidsrelasjonene med andre departementer vil fortsette også etter 2020, sier Mæland.

Norske og allierte militære styrker er helt avhengig av sivil støtte i krise og krig. Samtidig må sivilsamfunnet kunne lene seg på militære ressurser ved behov. Vårt totalforsvarskonsept er grunnlaget for dette. Det sivil-militære samarbeidet tydeliggjør gjensidige avhengigheter mellom sivil side og forsvaret, og bidrar til at avhengighetene håndteres på egnet vis. Samarbeidet er også viktig for at samfunnets samlede ressurser utnyttes på best mulig måte.

– Totalforsvarsprogrammet har bidratt til økt kunnskap og kompetanse om roller, ansvar og myndighet. Trident Juncture fungerte som viktig drahjelp for økt samhandling i totalforsvaret og bidro til å vitalisere hele totalforsvarsarbeidet, sier Mæland videre.

Arbeidet med totalforsvaret har kommet langt. Det er likevel et felt som på grunn av stadige samfunns- og trusselendringer, krever kontinuerlig oppmerksomhet og omstillingsevne. Gjennom de siste årenes arbeid med totalforsvaret, er det også identifisert områder som krever særskilt oppfølging.

Eksempler på dette er:

  • Følge opp læringspunkter etter øvelse Trident Juncture i 2018,
  • Videreutvikle evnen til å etablere, vedlikeholde og analysere et tverrsektorielt situasjonsbilde på strategisk nivå på sivil side,
  • Vurdere hvordan det sivile og militære situasjonsbildet til sammen kan forbedre den samlede nasjonale situasjonsforståelsen,
  • Bedre fylkesmenn og kommuners evne til å ivareta sin rolle i totalforsvaret,
  • Finne gode løsninger for å inkludere privat sektor i beredskapsarbeidet i hele krisespekteret,
  • Jevnlige arrangere øvingsaktiviteter for totalforsvaret som helhet, og
  • Vurdere det samlede kompetansetilbudet på totalforsvarsområdet for å sikre at tilbudene og aktivitetene til ulike kompetansesenter samlet sett utnyttes mest mulig effektivt.

Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden