Historisk arkiv

Historisk arkiv

Bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i personopplysningsloven som vil gi enkeltpersoner bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på nett.

– Regjeringen foreslår å stramme inn unntakene fra personopplysningsloven sånn at de ikke gjelder for blogger som hetser og sjikanerer enkeltpersoner. Slik loven er utformet i dag, er det vanskelig for den enkelte å protestere hvis bruken av personopplysninger i et konkret tilfelle går lenger enn det ytringsfriheten gir rett til, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Personopplysningsloven har en unntaksregel som skal ivareta ytringsfriheten. Det er en viktig regel som blant annet sikrer at loven ikke er til hinder for at mediene kan samle inn og publisere informasjon. Samtidige har denne unntaksregelen ført til at det har vært vanskelig for Datatilsynet å gripe inn mot private blogger som bidrar til hets og sjikane av enkeltpersoner eller offentlig ansatte. Det har også vært nettsteder som i stort omfang har publisert personlig informasjon om ansatte i ulike offentlige virksomheter.  

– Det er viktig at personopplysningsloven ikke hindrer retten til ytringsfrihet. Samtidig må ytringsfriheten balanseres mot retten til personvern. Begge rettighetene er vernet av Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Forslaget retter seg først og fremst mot publisering av personopplysninger i uredigerte medier, som for eksempel privatpersoners blogger eller nettsider. Endringen vil ikke få betydning for redaktørstyrte medier som arbeider etter det presseetiske regelverket.

Forslaget åpner også for å legge større vekt på ytringsfriheten i tilfeller som ikke er unntatt fra personopplysningsloven i dag. Blant annet foreslås det å åpne for unntak av hensyn til ytringsfriheten selv om personopplysninger ikke utelukkende brukes med sikte på ytringer. I tillegg vil forslaget åpne for mer helhetlige vurderinger av den akademiske ytrings- og informasjonsfriheten.

Prop. 158 L (2020–2021)