Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Bortvisning av utlendinger som ikke registrerer seg før innreise eller tester seg på grensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag innført en hjemmel for å bortvise utlendinger som bryter test- og registreringspliktene i covid-19-forskriften.

Som følge av faren for importsmitte besluttet regjeringen denne uken å videreføre de strenge begrensningene for hvem som får reiste til Norge. De som får reise til Norge, er underlagt strenge krav om blant annet registrering før innreise og testing på grensen.

– Brudd på test- og registreringspliktene er straffbare, både for nordmenn og utlendinger. Det er viktig at disse kravene etterleves. At vi får forhindret importsmitte er en forutsetning for etter hvert å kunne lette på innreiserestriksjonene. Følgelig er det også viktig at reglene håndheves og at det foreligger effektive og forholdsmessige reaksjonsmåter, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen mener det er nødvendig å ha en slik hjemmel for bortvisning, og at dette er en forholdsmessig reaksjonsmåte. Det gjøres unntak blant annet for utlendinger bosatt i Norge og asylsøkere, og for tilfeller hvor «særlige grunner» taler imot bortvisning.

– Bortvisning vil kunne skje raskt, etter forenklet saksbehandling. Det vil bli tatt stikkprøver av testing ved utvalgte grensestasjoner, sier Mæland.

Hjemmelen er inntatt i innreiserestriksjonsforskriften, i medhold av smittevernloven § 7-12. Det foreligger fra før hjemmel for å bortvise utlendinger som bryter innreiserestriksjonene, ikke fremlegger negativ test tatt før innreise, begår alvorlige brudd på innreisekarantenen eller straffbare brudd på smittevernregler, eller for øvrig utgjør en fare for folkehelsen.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (Lovdata)