Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Etablering av barnehus for samiske barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å etablere et eget barnehus for samiske barn.

I august lanserte regjeringen en ny handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024) «Frihet fra vold». For første gang inneholder handlingsplanen en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

Handlingsplanen skal blant annet bidra til å sikre gode forebyggende tiltak og likeverdige hjelpetjenester for alle som utsettes for vold og overgrep, uavhengig av hvem man er og hvor man bor. For å sikre et likeverdig hjelpetilbud til den samiske befolkningen, er det behov for å innarbeide samisk språk- og kulturkompetanse i tjenestene.

For å sikre at samiske barn får et tilbud tilpasset eget språk og kultur, vil regjeringen etablere et eget barnehus særlig tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde.

– Voldsutsatte samiske barn skal få samme hjelp som alle andre barn i Norge. Vi skal sørge for at samiske barn får tjenester som er kulturelt og språklig tilrettelagt for dem, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Statens barnehus står sentralt i arbeidet med å sørge for at barns rettssikkerhet ivaretas og at hjelpen til barn som utsettes for overgrep, mishandling og vold, eller er vitner til vold, er godt koordinert.

Innsatsen gjennom barnehusene er styrket betraktelig de senere årene, både i antall ansatte og antall saker. Det er nå til sammen elleve barnehus i Norge samt tre underavdelinger i henholdsvis Kirkenes, Mosjøen og Førde. I 2020 ble det gjennomført mer enn 5000 tilrettelagte avhør ved landets barnehus.