Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Etablering av nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 6,2 millioner kroner til et nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. - Dette skal bidra til å opprettholde den nasjonale evnen til å beskytte høygradert informasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det har det vært en rivende utvikling innenfor informasjonsteknologi og digitalisering de senere årene. Krypto og kryptoteknologi har vært, og er i dag et viktigere verktøy enn noensinne for å sikre våre nasjonale, samfunnsmessige, forretningsmessige og private verdier.

Kryptosikkerhet er en viktig del av nasjonalt forebyggende sikkerhetsarbeid. Kryptoteknologi, som skal brukes til beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon, må være av en viss kvalitet, spesielt for å ivareta behovet for beskyttelse av høygradert informasjon. Regjeringen slår i strategien Norsk kryptopolitikk fra 2019 fast at Norge skal opprettholde nasjonal kryptokompetanse og gjøre Norge rustet til å møte utfordringene med kvantedatamaskiner.

Den teknologiske utviklingen, og særlig utviklingen av såkalte kvantedatamaskiner med en enorm regnekraft, vil kunne redusere sikkerhetsnivået og i noen tilfeller bryte sikkerheten i dagens kryptoalgoritmer. Det er derfor helt nødvendig å sikre at vi har kompetansen som kreves for å møte denne utfordringen, sier Mæland.

Regjeringens forslag er også av avgjørende betydning for at Norge skal opprettholde posisjonen som en sentral og troverdig leverandør av kryptoløsninger til NATO. Norges posisjon som kryptoleverandør danner et viktig grunnlag for samarbeid som er avgjørende for våre nasjonale sikkerhetsinteresser.

– En av kryptopolitikkens sentrale målsettinger er å opprettholde en levedyktig norsk kryptoindustri. For å oppnå dette må det satses videre på samarbeidet mellom forsvarssektoren, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og den norske kryptoindustrien. Forslaget om 6,2 millioner kroner til et nasjonalt kompetansemiljø vil sette oss i stand til dette, noe som er helt i samsvar med den norske kryptopolitikken, sier Mæland.

Forslaget skal blant annet bidra til ressurssetting av et høyteknologisk laboratorium hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet i tråd med investeringen som følger av Prop. 14 S (2020-2021) Evne til forsvar - vilje til beredskap, jf. Innst. 87 S (2020-2021).