Historisk arkiv

Evalueringen av Gjerdrum-redningsaksjonen: Redningsaktørenes innsats bidro til å redde liv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Redningsaktørenes samarbeid bidro til god ledelse og gjennomføring av redningsaksjonen under kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum i romjula, viser evalueringsrapporten bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Hovedredningssentralen (HRS) har hatt ansvaret for evalueringsrapporten om redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen av kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum.

I rapporten, som ble overlevert JD 1. juni, nevnes 40 bestepraksis-punkter som fremhever særlig gode eksempler som er identifisert i hendelsen som fungerte bra. Blant dem er at redningsaktørenes samvirke bidro til god ledelse og gjennomføring av redningsaksjonen, og at deres kompetanse bidro til gode risikovurderinger i den akutte livreddende fasen.

-Det er alltid viktig å evaluere håndteringen av slike alvorlige katastrofer. Departementet skal nå gå grundig igjennom rapporten, som tar for seg hva som fungerte bra og hva som fungerte mindre bra under redningsaksjonen. Det er alltid noe å lære, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Rapporten beskriver også 67 læringspunkter. Oppstart av redningsaksjonen, innsatsledelse, samvirke mellom lokal redningssentral (LRS) og HRS, luftkoordinering under redningshendelser, risikovurderinger, digitale verktøy, nødnett, redningsledelsen, sivil-militært samarbeid, mediehåndtering og kommunens rolle er blant de læringspunkter som framkommer.

-Med rapporten starter neste fase i arbeidet etter katastrofen. Læringspunktene må omsettes til nye rutiner, endring av planverk, vurdering av utvikling av digitale verktøy og kompetanseutvikling, sier Mæland videre.

Rapporten tar for seg den akutte krisehåndteringen og redningsaksjonen fra politiet mottok melding om skredet 30. desember fram til redningsaksjonen ble avsluttet 5. januar. Evalueringsrapporten har bl.a. vurdert elementer som ledelse, koordinering og kommunikasjon mellom de ulike beredskapsaktørene. I tillegg går den inn på erfaringene til de enkelte nødetatene og aktørene som var involvert. Kommunens rolle og innsats i selve redningsaksjonen har også vært en del av evalueringen.

Kvikkleireskredet som rammet Ask i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 førte til en svært omfattende redningsaksjon. Førsteinnsatsen var svært krevende, og mange liv ble reddet i den innledende fasen, både av mannskaper fra nødetater, naboer og privatpersoner som var på stedet. 10 personer omkom i skredet, og rundt 1600 personer ble evakuert fra området.