Historisk arkiv

Foreslår å styrke forbrukerens stilling og ny regler for varer med apper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om endringer i forbrukerkjøpsloven. Flere av forslagene styrker forbrukernes rettigheter, og det foreslås nye regler for varer med digitale elementer, som apper.

– Vi foreslår nå regler som styrker forbrukervernet, og nye regler som styrer såkalte «smarte» ting, slik at loven blir mer moderne, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det foreslås endringer i kravene til varen og strengere vilkår for at selgeren kan fravike disse kravene. Selgeren får i en lenger periode ansvaret for å bevise at en vare ikke har en feil hvis kunden mener det. Forbrukerne vil i noen flere tilfeller ha krav på prisavslag eller pengene tilbake, og selgeren har som hovedregel ikke lenger to forsøk på å rette opp en mangel ved varen.

I tillegg inneholder lovforslaget egne regler for ting med digitale elementer, for eksempel en treningsklokke eller smart-TV som selges med nødvendig tilknyttede applikasjoner.  Regjeringen har tidligere foreslått en egen lov om levering av digitale ytelser til forbrukere. Disse lovforslagene utfyller hverandre, særlig når det gjelder såkalte «smarte» ting.  

– Gjennom disse lovforslagene vil forbrukervernet bli bedre tilpasset dagens virkelighet, der mange av varene vi kjøper har digitale elementer og handel i langt større grad enn tidligere skjer digitalt og over landegrensene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Bakgrunnen for lovforslaget som sendes på høring i dag, er et nytt EU-direktiv om forbrukerkjøp. Gjennomføring av direktivet innebærer at forbrukere i større grad får de samme rettighetene i EU og EØS, og både forbrukere og selgere vil ha fordeler av mer enhetlige regler på forbrukerkjøpsområdet.

Viktigste forslag:

  • Strengere vilkår for å avtale avvik fra kravene til varen: Slik avtale krever at forbrukeren ved inngåelsen av avtalen ble særlig opplyst om at en bestemt egenskap ved tingen avvek fra kravene, og uttrykkelig og særskilt aksepterte avviket. Som konsekvens foreslås § 17 om ting solgt «som den er» opphevet.
  • Varer med digitale elementer: Særlige regler for slike ting. Selgeren skal blant annet sørge for at forbrukeren får informasjon om og får levert oppdateringer av tingen.
  • Bevisbyrde for mangel: Perioden selgeren har bevisbyrden for at tingen er kontraktsmessig foreslås utvidet fra seks måneder til ett år.
  • Forbrukerens krav ved mangler: Forbrukerne vil i flere tilfeller enn i dag kunne ha krav på prisavslag eller heving. Selgeren vil i utgangspunktet ikke lenger ha to avhjelpsforsøk når det foreligger en mangel.

Høringsfrist: 29.09.2021