Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Foreslår å videreføre loven som skal hjelpe bedrifter truet av konkurs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I begynnelsen av koronapandemien foreslo regjeringen å endre reglene for gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene. Regjeringen sender i dag på høring et forslag om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjon frem til 1. januar 2023. Samtidig jobbes det videre med forslag til permanente regler.

–  Selv om vi har startet gjenåpningen etter koronapandemien, vet vi at mange bedrifter fortsatt har det tøft. Derfor vil vi videreføre reglene om rekonstruksjon som kan hjelpe bedrifter som trues av konkurs. Rekonstruksjonsloven knytter seg ikke direkte til smittesituasjonen, men til de økonomiske langtidsvirkningene av pandemien, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ifølge Brønnøysundregistrene er det åpnet 23 rekonstruksjonsforhandlinger i tiden fra loven trådte i kraft 11. mai 2020 til begynnelsen av juni 2021.

Målet med høringen er å sørge for at verktøyene som ble innført med den midlertidige loven, er tilgjengelige frem til permanente lovregler om rekonstruksjon er på plass.

–  Regjeringen ønsker at bedriftene også etter pandemien skal ha tilgang til gode verktøy for å unngå konkurser. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor startet arbeidet med permanente regler om rekonstruksjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Rekonstruksjonsloven innebærer på flere punkter endringer sammenliknet med de tidligere reglene om gjeldsforhandling i konkursloven. Blant annet kan forhandling om rekonstruksjon innledes på et tidligere tidspunkt, en rekonstruksjonsplan kan vedtas lettere og det er åpnet for omgjøring av gjeld til egenkapital som en del av rekonstruksjonen.  Videre åpner loven for midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift, og det gis mulighet for pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere. Skyldnerens beskyttelse mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling er også styrket.

I høringsnotatet foreslås det også at forskriften om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak og forskriften om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon, som gjør midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for skattekrav og merverdiavgiftskrav mv., videreføres frem til 1. januar 2023.