Historisk arkiv

Forslag til nye regler om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag til en forskrift om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivkriminalitet.

-Arbeidslivskriminalitet går utover seriøse virksomheter, enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Nye regler om informasjonsdeling vil styrke mulighetene for å komme dette til livs, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Blant annet Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, politiet og Tolletaten har viktige oppgaver med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

-Det er typiske trekk ved arbeidslivskriminalitet at flere regler brytes, at regelbruddene hører under forskjellige offentlige etaters ansvarsområder, og at regelbruddene kamufleres bak en lovlydig fasade. Effektiv bekjempelse av arbeidslivkriminalitet krever samarbeid mellom ulike offentlige instanser, og mulighet for å dele informasjon, sier Mæland. 

Stortinget vedtok nylig en hjemmel i forvaltningsloven for Kongen til å fastsette forskrifter som kan gi forvaltningsorganer større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med hverandre. På den bakgrunn har en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Høringsfristen er 8. september 2021.