Historisk arkiv

Nytt lovforslag om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Covid-19 har krevd særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel og ta høyde for redusert kapasitet i kriminalomsorgen. Etter flere perioder med midlertidige regler, foreslås det nå varige regler som kan komme til anvendelse under utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.

– I et fengsel bor og arbeider mange under samme tak, og mange innsatte har helsemessige utfordringer. Vi må gi kriminalomsorgen de verktøyene den trenger for å kunne begrense smittespredning og håndtere de utfordringene som covid-19 og lignende sykdommer kan gi for fengsel og straffegjennomføring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A inneholder i dag midlertidige regler om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. Disse er tidsbegrenset til 1. juni 2021. For å dekke behovet for smittevernregler også utover den tid, foreslås det nå et varig kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven. De nye reglene styrker beredskapen både for covid-19 og for mulige fremtidige utbrudd av lignende sykdommer.

– Med disse reglene står vi sterkere i møte med de problemene som smittefarlig sykdom kan gi for kriminalomsorgen, sier Mæland.

Reglene kan komme til anvendelse når det har brutt ut en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter ved indirekte kontakt, dråpesmitte eller luftbåren smitte, og det på grunn av sykdomsutbruddet er nødvendig med tiltak etter kapittelet (§ 45 a). Bestemmelsene omhandler:

  • besøk i fengsel (§ 45 b)
  • utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak (§ 45 c)
  • gjennomføring av straff utenfor fengsel, i hovedsak med elektronisk kontroll (§ 45 d)
  • permisjon og frigang fra fengselsstraff (§ 45 e), og
  • straffavbrudd fra straffegjennomføring i samfunnet (samfunnsstraff, bøtetjeneste eller program mot ruspåvirket kjøring, § 45 d).

Prop. 129 L (2020–2021) Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)