Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen følger opp rekordbevilgning til påtalejuristene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen følger opp fjorårets rekordstore satsning på domstolene og påtalemyndighetene ved å foreslå ytterligere 20 millioner kroner til påtalemyndigheten i politiet.

– Denne regjeringen har vist at vi tar oppgaven med å bevare trygghet og tillit i samfunnet på alvor. Blant annet har antall påtalejurister i politidistriktene økt med 30 prosent siden 2013. Nå foreslår regjeringen å styrke påtalemyndigheten i politiet med ytterligere 20 millioner kroner, hvorav 10 millioner kroner er prioritert innen politiets gjeldende budsjettrammer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

En stor del av arbeidet med straffesaker gjøres av påtalemyndigheten i politiet. Til tross for en jevn styrking av straffesaksfeltet de senere årene, er det fremdeles utfordringer i straffesakskjeden som trenger videre oppfølging. Regjeringens forslag skal blant annet gi flere nyansettelser, finansiere utviklingen av et karrieresystem for påtalejuristene i politiet og et egen studium for nyansatte påtalejurister.

– Politiet skal få rom til å ansette flere påtalejurister og til å iverksette tiltak som gjør at påtalejuristene kan få økt kompetanse og stå lenger i jobb. Slik øker vi både kapasiteten og effektiviteten i påtalemyndigheten i politiet, fortsetter Mæland.

Regjeringen har styrket etterforskningen og påtale i politiet de siste årene. I 2021 ble det bevilget 39 millioner kroner til en varig økning for økt kapasitet i påtalemyndigheten i politiet. I 2020 ble det bevilget 83 millioner kroner til politidistriktenes driftsbudsjett, som gikk til å styrke politiets etterforskningskapasitet.