Historisk arkiv

Regjeringen foreslår innstramminger i sikkerhetsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår innstramminger i sikkerhetsloven for å sikre økt kontroll med oppkjøp som kan påvirke nasjonal sikkerhet.

Lovforslaget er nå sendt på høring med tre måneders frist for innspill.

– Det er nødvendig og ønskelig at bedrifter og kapital fra andre land investerer i norsk kompetanse og arbeidsplasser. Men som følge av at flere stater bruker økonomiske virkemidler til andre formål enn forretninger, foreslår vi innstramminger i sikkerhetsloven, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I arbeidet med høringsnotatet er hensynet til en åpen økonomi veid opp mot behovet for å hindre sikkerhetstruende økonomisk aktivitet. Sikkerhetslovens bestemmelser om eierskapskontroll har som formål å fange opp sikkerhetstruende erverv i virksomheter som har en verdi for nasjonale sikkerhetsinteresser.

– Med dette forslaget vil myndighetene få kunnskap om flere slike erverv, fordi flere transaksjoner må meldes inn til myndighetene for vurdering, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Hvordan myndighetene møter uønskede investeringer i norske virksomheter ble også omtalt som et prioritert område i samfunnssikkerhetsmeldingen (Meld. St. nr. 5 Samfunnssikkerhet i en usikker verden (2020-2021)), som kom i fjor høst.

I høringsnotatet foreslås det blant annet:

  • Myndighet for departementer til å fatte vedtak om at sikkerhetslovens bestemmelser om eierskapskontroll også skal gjelde for virksomheter som er av vesentlig betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.
  • Meldeplikt etter regler om eierskapskontroll for leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser som krever leverandørklarering.
  • Utvidelse av meldeplikten ved transaksjoner til også å gjelde avhender og virksomheten som erverves.
  • Nedjustering av terskelen for meldeplikt fra en tredjedel til et laveste innslagspunkt på 10 prosent med påfølgende innslagspunkter ved en tredjedel, 50 prosent, to tredjedeler og 100 prosent.
  • Automatisk gjennomføringsforbud for erverv som meldes inn, inntil ervervet er undersøkt og godkjent.
  • Straffeansvar for manglende etterlevelse av meldeplikten og vedtak etter §§ 2-5 og 10-3.
  • Plikt for objekteier til å identifisere eiendom av sikkerhetsmessig betydning og varsling ved manglende mulighet for risikoreduserende tiltak.