Historisk arkiv

Sikrer lokal behandling av rettssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag fastsatt en ny forskrift om fordelingen av sakene i domstolene. Dette sikrer at rettssaker fortsatt blir behandlet på det lokale rettsstedet, men åpner for at saker kan bli flyttet til andre rettssteder i kretsen ved lang saksbehandlingstid, hvis begge partene samtykker.

Når den nye domstolstrukturen trer i kraft, blir alle de faste rettsstedene videreført, samtidig som rettskretsene utvides. Forskriften som ble fastsatt i dag vil sørge for at rettssakene som hovedregel fortsatt skal behandles ved de samme rettsstedene som tidligere.

– Regjeringene sørger for at folk fortsatt får sakene behandlet ved sitt lokale rettssted, men er det raskere å få saken behandlet på et annet rettssted i nærheten, er det mulig å bytte hvis begge partene vil. Dette sikrer at aktiviteten ved alle dagens faste rettssteder, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I tilfeller hvor for eksempel hensynet til habilitet, saksbehandlingstid eller reisevei gjør det hensiktsmessig, kan saken behandles ved at annet rettssted i rettskretsen. Dette sikrer nødvendig fleksibilitet og økt aktivitet i domstoler som i dag har få saker.

– Er begge partene i en rettssak enige om det, kan for eksempel saken flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid. Dette er gode nyheter for blant andre de små domstolene som har få saker og ikke får utnyttet kapasiteten sin, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forskriften trer i kraft 12. april 2021.

Datoer for nye rettskretser

Kongen i statsråd har i dag også vedtatt at endringene i domstolstrukturen skal skje i fire puljer, for å sikre den tekniske overgangen.

12. april: Trøndelag tingrett og Søndre Østfold tingrett blir nye tingrette

26. april: De resterende nye tingrettene trer i kraft.

31. mai: De første av de nye jordskifterettene, Trøndelag jordskifterett og Oslo og Østre Viken jordskifterett, trer i kraft.

14. juni: De øvrige nye jordskifterettene trer i kraft.

Justeringene i ikrafttredelsesdatoene for tingrettene og jordskifterettene gir mulighet for å holde hovedtyngden av førsteinstansdomstolene i drift samtidig som tekniske feil som måtte oppstå kan korrigeres.

I tillegg til de omtalte endringene vedtok Kongen i statsråd i dag at de nye lagsognene skal tre i kraft samtidig som de nye tingrettskretsene, med egne overgangsregler for Borgarting lagdømme og Eidsivating lagdømme.