Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til å etablere en tilsynsordning for omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

– Med dette forslaget vil rettssikkerheten til enslige mindreårige som bor i asylmottak styrkes. De enslige mindreårige vil kunne henvende seg til en uavhengig instans dersom de opplever at det er mangler i omsorgen eller svikt i tilbudet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).  

Regjeringen foreslår at tilsynet blir gjennomført av Statsforvalteren fra og med 1. juli 2022. Et forslag til nødvendige endringer i utlendingsloven og ny forskrift om etablering av tilsynet har vært på høring. Forslaget innebærer å lovfeste at statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet. Statsforvalteren har en uavhengig rolle overfor asylmottakene og utlendingsmyndighetene og har samtidig høy fagkompetanse på tilsynsområdet. Videre foreslås det at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede ansvaret for tilsynet. Som overordnet tilsynsmyndighet vil Statens helsetilsyn være ansvarlig for å ha en god faglig styring av tilsynet med tjenestene.

Departementet sendte forslaget på høring 25. juni 2021, med høringsfrist 1. oktober. Departementet vurderer nå høringssvarene som har kommet inn.